photo

REGULAMIN

I ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”

Kontakt: Marcin Franke, tel. 692 683 395

e-mail: SilesiaAdventureSport@gmail.com

Oficjalna strona internetowa: www.silesiarace.pl

II CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja pieszych i rowerowych zawodów na orientację, rajdów przygodowych.

2. Promowanie regionu w którym odbywają się zawody.

3. Wyłonienie najlepszych zawodników/zespołów.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

5. Impreza ma charakter turystyczno – rekreacyjny

III. TERMIN ZAWODÓW

Zawody rozegrane zostaną w dniu 3 lutego 2024 r.

IV. MIEJSCE ZAWODÓW

Jaworzno oraz sąsiadujące gminy.

V. TRASY

W rywalizacji można wziąć udział na jednej z następujących tras, różniących się dyscyplinami, dystansem, limitem czasu itp.

1. Trasa turystyczno - rekreacyjna 10 - 15 km. Osobno kategoria rodzinna i "dorosła". Nieograniczona liczba osób w zespole. Na trasie kilka zadań specjalnych. Na trasie rodzinnej przynajmniej jedno dziecko musi być w wieku szkoły podstawowej. Możliwość używania nawigacji GPS.

2. Piesza 25 i 50 km. Trasa 25 km zaliczana do Ligi Mistrzów HYBRYD 16. Trasa 50 km zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację. Klasyfikacja solo na obydwu dystansach.

3. Rowerowa 50 i 100 km. Trasa 50 km zaliczana do Ligi Mistrzów HYBRYD 16. Trasa 100 km zaliczana do Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację. Klasyfikacja solo.

4. Rajd Przygodowy Open –trasa pokonywana w zespołach dwuosobowych: pieszo i rowerem. Dystans ok. 60 - 70 km. Możliwość używania nawigacji GPS.

5. Rajd Przygodowy PROFI –trasa pokonywana w zespołach dwuosobowych: pieszo i rowerem. Dystans ok. 125 - 150 km. Zakaz używania nawigacji typu GPS.

VI. ZGŁOSZENIA, WPISOWE I ŚWIADCZENIA

1. Dokładna procedura zgłoszenie udziału w imprezie została opisana w zakładce „Zapisy / zapisz się”

2. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy tę informację podać w momencie zapisywana się z podaniem danych odbiorcy dokumentu.

VII. RYWALIZACJA

1. Na trasie turystyczno - rodzinnej brak ograniczeń wiekowych do startu w zawodach. Aczkolwiek osoby niepełnoletnie zobowiązane są poruszania się na całości trasy pod opieką osób pełnoletnich. Na pozostałych trasach dopuszczony jest start osób od 15 roku życia, ale również i tutaj muszą one poruszać się pod stałym nadzorem osób pełnoletnich.

2. Rywalizacja polega na potwierdzeniu swojej obecności na jak największej ilości Punktów Kontrolnych (dalej PK) rozstawionych w terenie w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy odnajdują umieszczone w terenie PK na podstawie dostarczonej przez Organizatora mapy, na której punkty te będą oznaczone. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. W przypadku tras: rodzinnej, pieszej i rowerowej obowiązuje dowolna kolejność „zaliczania” PK, w przypadku rajdów przygodowych w zależności od etapu kolejność będzie nakazana lub dowolna.

3. Zawodnicy na danej trasie startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku.

4. Zespoły tras: rodzinnej, rajdu przygodowego PROFI i OPEN mają obowiązek zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Zespoły na trasie nie mogą się rozdzielać (nie dotyczy odcinków i zadań specjalnych wskazanych przez Organizatora).

5. Zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

6. Zmianę w składzie osobowym zespołu rajdów przygodowych należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.

7. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie trwania zawodów.

8. W czasie zawodów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

VIII. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja będzie prowadzona wedle następujących kryteriów:

a) liczba zaliczonych punktów kontrolnych

b) czas przybycia na metę ( + ew. kary czasowe).

Przy takiej samej liczbie PK, o zwycięstwie decyduje czas.

Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach, wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego PK.

2. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu czasu nie zostaną sklasyfikowane

3. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zespołu. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

IX. PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion lub kartkę formatu A4, oraz przyrząd do potwierdzania (perforator), chyba, że organizator zdecydował inaczej o czym uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.

2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

3. Zawodnicy sami dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie, czy na PK jest obsługa sędziowska, czy jej nie ma).

4. Na PK z obsługą sędziowską zawodnicy muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu w komplecie (dotyczy trasy rodzinnej oraz rajdów przygodowych).

5. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK (lampionu lub kartki), powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW oraz fotografuje miejsce uznane za PK lub zapamiętuje charakterystyczne cechy punktu i przedstawia je na mecie celem uzyskania potwierdzenia i zaliczenia obecności na danym PK.

X. MAPY I NAWIGACJA

1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.

2. Na trasach : pieszych 25 i 50 km, rowerowej 50 i 100 km oraz rajdu przygodowego PROFI zabronione jest korzystanie z urządzeń typu GPS w celu nawigacji, wyznaczania swojej pozycji w terenie. Dopuszczalne jest użycie narzędzi GPS do rejestracji przebiegu zawodów (rejestracja tzw. śladu).

3. Na trasie turystyczno - rekreacyjnej oraz OPEN rajdu przygodowego dozwolone jest korzystanie z nawigacji GPS.

4. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Start oznaczony jest równobocznym trójkątem, meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

5. Zabronione jest poruszanie się po obszarach zakazanych przez Organizatora, uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XI. STREFY ZMIAN – PRZEPAK (dotyczy tylko tras rajdów przygodowych)

1. W czasie zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia osobistego w Bazie bez ograniczeń oraz na wyznaczonych strefach zmian – PRZEPAK.

2. PRZEPAKI usytuowane będą na trasie rajdu i oznaczone na mapie.

3. Zespół musi spakować rzeczy na PRZEPAK do własnych plecaków/pojemników (max objętość 60L).

4. Zespoły muszą oznaczyć swój PRZEPAK znacznikami przekazanymi od Organizatorów i pozostawić go w wyznaczonym miejscu przez Organizatora przed startem trasy.

5. Pojemniki/Plecaki zdeponowane przez zespoły na PRZEPAKI dowozi Organizator.

XII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2. Wyposażenie obowiązkowe:

a) dokument tożsamości

b) telefon, do którego numer mają organizatorzy

c) przednie i tylne światło rowerowe (rajd przygodowy PROFI)

d) kask rowerowy – uczestnicy trasy rowerowej 50 i 100 km i rajdów przygodowych OPEN i PROFI

3. Wyposażenie zalecane:

a). kompas/urządzenie do nawigacji

b) oświetlanie, dla osób przewidujących powrót do bazy po zmroku

c) 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm),

d) apteczka pierwszej pomocy (tabletki przeciwbólowe, bandaż, itd...)

XIII. NUMERY STARTOWE

1. Zawodnicy otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

3. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

XIV. ŻYWIENIE NA TRASIE

1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i napoje na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu.

2. Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

3. Organizator zapewnia ciepły posiłek w bazie zawodów.

XV. KARY I PREMIE CZASOWE

1. Organizator za naruszenie regulaminu lub złamanie zasad Fair Play, może nałożyć karę czasową na zawodnika/zespół.

2. W nietypowych przypadkach (np. pomoc innym zespołom w przypadku wypadku), Organizator może naliczyć premię czasową.

3. Wysokość kar i premii czasowych:

- Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - do 3 godzin.

- Niewykonanie części zadania specjalnego - do 1,5 godziny

- Brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 30 minut (za każdy brak)

- Brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

- przejazd przez drogę, most lub inny obiekt/teren, przez który Organizator zakazał przejścia/przejazdu – 3 h.

- Nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

4.Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika/zespołu na metę.

XVI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

2. Każdy zawodnik/zespół musi posiadać przez cały okres zawodów sprawny telefon komórkowy (nr podany podczas rejestracji)

3. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz na mapach

4. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaistniałym wypadku.

5. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy we własnym zakresie organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowana.

7. Zespołom udzielającym pomocy, które nie uległy wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.

8. Organizatorzy zalecają zawodnikom posiadanie ubezpieczenia NNW.

XVII. REZYGNACJA

1. W przypadku wycofania się zawodnika/zespołu, niezwłocznie należy o tym fakcie powiadomić Organizatora.

2. Rezygnacja członka zespołu na trasie rajdu przygodowego jest jednoznaczna z niesklasyfikowaniem całego zespołu.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika/zespół, która się wycofa. Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie zapewnia środka transportu do bazy dla osób, które się wycofały (nie dotyczy to sytuacji wyjątkowych i związanych z udzieleniem pomocy medycznej). Zawodnicy sami zapewniają sobie środek transportu do bazy zawodów.

XVIII. DYSKWALIFIKACJA

1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika/zespołu:

– w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

– w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu lub zasad „fair play”.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas zawodów: „Silesia Race – Jaworzno 2024”. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z zaktualizowanym regulaminem.

2. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w "Silesia Race – Jaworzno 20243" startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

5. Wszyscy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów - mailowe zaproszenia na kolejne organizowane zawody.

6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.

Katowice, 12 grudnia 2023 r.

Organizatorzy

---------------------

Partnerzy